Menu

E-commerce productfotografie

voor de online modebranche

123Productfotografie is sinds 2011 gespecialiseerd is in het fotograferen van fashion, lifestyle en artikelen in het verlengde daarvan.

Vanaf het moment van binnenkomst tot de retourzending behandelen wij uw producten met de grootste zorg en streven we de hoogste kwaliteit beelden na.

Bekijk ons werk en zie waarom de 123-methode zorgt voor een efficient proces met een uitstekend eindresultaat.

E-commerce diensten

De 123 - aanpak

Zodra alle wensen besproken zijn volgen er 3 eenvoudige stappen voordat de artikelen wereldberoemd dreigen te worden.

1 Opsturen en ontvangst

Je kunt de artikelen versturen via een koeriersdienst of zelf langsbrengen op afspraak en een kijkje komen nemen in de studio.

2 Fotograferen en verwerken

De items worden ingepland om gefotografeerd te worden en na ontvangst zullen de artikelen worden klaargemaakt. De kleding wordt gestoomd, sieraden opgepoetst en tassen worden bijvoorbeeld opgevuld. Na het fotograferen voeren we de retouches en eventuele besproken nabewerkingen uit op onze selectie en worden ze in het juiste bestandsformaat opgeslagen. Een briefing per mail of bij de zending is gewenst om zonder problemen het gewenste resultaat te behalen.

3 Opleveren en retourneren

Wij leveren het beeldmateriaal aan via WeTransfer. Na goedkeuring en tevredenheid van de verrichte diensten sturen wij de artikelen retour. Het kan zijn dat je niet tevreden bent met de beelden, dat is heel jammer maar dat kan helaas gebeuren. We zullen per situatie een passende oplossing toepassen.

De klanten

Over ons

123Productfotografie
Koopmanstraat 8a 
2672GB Naaldwijk

0174 - 712 885
Mocht de telefoon niet opgenomen worden, dan staan wij waarschijnlijk met een camera en prachtige producten in ons handen. Je kunt ons altijd mailen info@123productfotografie.nl. Als wij onze handen vrij hebben zullen we zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.


KVK: 52713911

Openingstijden
Maandag 9:00 - 17:00 uur
Dinsdag 9:00 - 17:00 uur
Woensdag 9:00 - 17:00 uur
Donderdag 9:00 - 17:00 uur
Vrijdag - Gesloten
Zaterdag - Gesloten
Zondag - Gesloten

Volg ons!

Onze tarieven

Close

Algemeen all in prijzen productfotografie

  • Kleding 1 foto voorkant 11,50 euro
    • Extra aanzicht foto 3,00 euro
  • Accessoires 1 foto basis (kleine producten) 8,50 euro
    • extra aanzicht foto 3,00 euro

Accessoires groot formaat prijs op aanvraag.

Sfeer/modelfotografie op uurbasis, prijs op aanvraag.

Bij spoed klussen wordt een extra toeslag berekend.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Algemene voorwaarden

Close

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemeen Wetboek: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Algemeen Wetboek, dan wel andere werken in de zin van de Algemeen Wetboek, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, memory stick of email en internetverkeer.

Fotograaf: 123Productfotografie, als onderdeel van Melissa Koene Photography en de gebruiker in de zin van art. 6:231 Burgerlijk Wetboek.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 Burgerlijk Wetboek.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Algemeen Wetboek

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de Fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de Fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij.

Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Levering

7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

7.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. Goederen

8.1 Goederen die door de Wederpartij ter beschikking worden gesteld zijn en blijven eigendom van de Wederpartij.

Na afloop van de opdracht worden de goederen geretourneerd aan de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van goederen van de Wederpartij.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld.

De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen.

Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.3 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. 10.4 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Alle zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Alle zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval dat Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. 11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte of opdracht die middels email of reguliere post verzonden is aan de Fotograaf.

Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van email of schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte of opdracht.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken uit een opdrachtovereenkomst berust bij de Fotograaf zolang de Wederpartij de uitstaande factuur voor deze opdrachtovereenkomst nog niet geheel voldaan heeft, zodra de factuur voor deze opdrachtovereenkomst betaald is, gaan de auteursrechten voor de Fotografische werken voortvloeiend uit de opdrachtovereenkomst over naar de Wederpartij.

14. Inbreuk op auteursrecht

14.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

14.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

16. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 17.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen klachten of opmerkingen

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres

123Productfotografie
Koopmanstraat 8a
2672GB Naaldwijk
info@123productfotografie.nl

Veelgestelde vragen

Close

Hoe komen mijn producten bij 123productfotografie?

U kunt uw producten verzenden of zelf afleveren. Wanneer u ervoor kiest om de producten zelf af te leveren kan dit op afspraak. U kunt de versturen verzenden naar:
123Productfotografie
Koopmanstraat 8a
2672GB Naaldwijk.

Binnen hoeveel dagen kan ik de foto’s verwachten?

Dit is op aanvraag. Na ons contact en het bespreken van de opdracht zullen wij in onze agenda kijken wanneer wij tijd hebben om te fotograferen en wanneer de beelden aangeleverd kunnen worden. Wanneer u spoed heeft met bepaalde artikelen kan er binnen het bedrijf naar een passende oplossing gezocht worden. In dit geval berekenen wij wel een spoed toeslag door.

Hoe komen mijn producten retour?

De producten worden terug gestuurd wanneer de foto’s goed gekeurd of indien anders overeen gekomen kunnen wij de producten ook eerder retour sturen. Wij versturen de producten aangetekend via PostNL. Indien u afspraken heeft met andere pakketbezorgers is het ook mogelijk om zelf een retourlabel toe te sturen of de pakketen te laten afhalen. Liever zelf de producten afhalen? Geen probleem, laat het ons weten dan maken we een afspraak.

Help! Mijn foto’s worden door andere bedrijven gebruikt, wat nu?

Bij het aanleveren van de foto’s dragen wij tegelijkertijd de foto rechten over. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de foto’s van uw producten.

Ik ben niet tevreden met een foto.

Wij streven naar de gewenste kwaliteitsfoto’s. Indien u niet tevreden bent met het resultaat zullen wij goed naar de situatie kijken en een passende oplossing zoeken.

Hoe worden de foto’s aangeleverd?

De foto’s worden via WeTransfer aangeleverd op een gewenst formaat.

Als ik meerdere producten tegelijk aanlever, of beloof een trouwe vaste klant. Te worden… Is het dan goedkoper?

Nee, wij werken met vaste prijzen per product die voor iedereen gelijk is. Zie de prijzen pagina voor de recente prijzen per artikel soort.